Kierunek zamawiany

Inżynier informatyk - Pewniak na rynku pracy

Dokumenty

 • Regulaminy
  Zadania projektowe realizowane są w oparciu o regulamin uczestnictwa w projekcie oraz cztery szczegółowe regulaminy: regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów, regulamin zajęć wyrównawczych z matematyki, regulamin staży krajowych i regulamin staży zagranicznych.
 • Formularze
  Załącznikami do regulaminu uczestnictwa w projekcie są cztery dokumenty: deklaracja uczestnika, kwestionariusz osobowy, oświadczenie o jednokrotnym udziale i zgoda na przetwarzanie danych.
 • Umowy
  Załącznikiem do regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów jest umowa zawierana na okres jednego semestru pomiędzy WSISiZ i uczestnikiem projektu, kóremu przyznano stypendium.
 • Terminarze i rozkłady
  Terminarze semestrów (zimowego i letniego) podają daty składające się na 15 tygodni zajęć w semestrze, okresy ferii świątecznych, sesji egzaminacyjnej i dni odrabiania zajęć, które wypadły w dni wolne lub świąteczne. Rozkłady zajęć podają dni tygodnia, godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć, sale, nazwiska prowadzących i rodzaje zajęć dla wszystkich grup, do których zapisani zostali uczestnicy projektu. Terminarz zajęć wyrównawczych z matematyki podaje daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć, sale, nazwiska prowadzących zajęcia w poszczególnych grupach zajęciowych, do których zapisani zostali uczestnicy projektu. Rozkład szkoleń podaje daty, godziny rozpoczęcia, zakończenia zajęć i sale dla wszystkich rodzajów szkoleń z podziałem na grupy zajęciowe. O swoich przydziałach do grupy zajęciowych wszyscy uczestnicy są informowani za pomocą uczelnianego systemu informacyjnego UBI.
 • Programy i plany
  Plan studiów zawiera listę kursów realizujących program kolejnych lat studiów inżynierskich (I stopnia) na kierunku informatyka. Program zajęć wyrównawczych podaje cele kształcenia, zakres zagadnień i ich podział godzinowy oraz przykładowe zadania ćwiczeniowe.
po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2