Kierunek zamawiany

Inżynier informatyk - Pewniak na rynku pracy

Opis projektu

Nazwa projektu: INŻYNIER INFORMATYK – PEWNIAK NA RYNKU PRACY
Czas realizacji: 1.09.2012 – 31.12.2015
Miejsce realizacji: Wydział Informatyki WSISiZ
Współfinansowanie: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1. „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.2. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

Uczestnicy projektu: studenci przyjęci w roku akademickim 2012/2013 na pierwszy semestr studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka, którzy są obywatelami polskimi lub posiadają zezwolenie na pobyt stały lub czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po złożeniu do dnia 12 października 2012 r. wymaganych dokumentów.

Cel główny: zwiększenie dostępności dla gospodarki i pracodawców wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierów informatyków.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie wśród studentów motywacji oraz kompetencji niezbędnych do kontynuowania nauki na kierunku Informatyka
 • Rozszerzenie i wzbogacenia oferty edukacyjnej WSISiZ
 • Zwiększenie kompetencji absolwentów niezbędnych do podjęcia pracy
 • Zwiększenie wśród studentów umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich
 • Umożliwienie korzystania z oferty edukacyjnej WSISiZ studentom niepełnosprawnym

Realizowane zadania:

 • Zadanie 1: Program stypendialny: w semestrze zimowym 4 miesiące po 1000 zł miesięcznie, w semestrze letnim 5 miesięcy po 1000 zł miesięcznie; 30 stypendiów dla najlepszych studentów na I roku, 27 stypendiów dla najlepszych studentów na II roku, 24 stypendia dla najlepszych studentów na III i IV roku.
 • Zadanie 2: Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów I roku
 • Zadanie 3: Wdrożenie nowej specjalności inżynierskiej „Technologie internetowe”
 • Zadanie 4: 8 rodzajów kursów certyfikacyjnych do wyboru dla studentów na II i III roku
 • Zadanie 5: Zajęcia z przedsiębiorczości, szkolenia prowadzone przez praktyków i szkolenia umiejętności miękkich
 • Zadanie 6: Program stażowy: 16 staży 3-miesięcznych krajowych po III roku, 4 staże 3-miesięczne zagraniczne po III roku.
 • Zadanie 7: Zakup sprzętu i specjalistycznego wyposażenia dla studentów niedowidzących

Warunki uczestnictwa: w okresie realizacji projektu prawo uczestnictwa zachowują studenci, którzy są zapisani

 • na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013,
 • na II rok studiów w roku akademickim 2013/2014,
 • na III rok studiów w roku akademickim 2014/2015,
 • na IV rok studiów w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie są zawarte w regulaminie (zapoznaj się z regulaminem uczestnictwa)

Osoby odpowiedzialne za realizację:

 • dr inż. Jarosław Sikorski - kierownik projektu,
 • mgr Anna Piotrowska - z-ca kierownika projektu,
po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2