Kierunek zamawiany

Inżynier informatyk - Pewniak na rynku pracy

Program stypendialny

Do otrzymywania stypendium uprawnieni są wyłącznie uczestnicy Projektu.

Stypendia w ramach programu stypendialnego przyznaje Komisja Stypendialna powołana przez rektora WSISiZ i działająca zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie (zapoznaj się z regulaminem przyznawania stypendiów). W skład Komisji wchodzą: prodziekan Wydziału Informatyki, kierownik Projektu lub jego zastępca oraz starosta I roku reprezentujący studentów-uczestników Projektu.

Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru i wypłacane w wysokości netto 1000 zł miesięcznie. Stypendium wypłacane jest przez cztery miesiące w semestrze zimowym i przez pięć miesięcy w semestrze letnim. Stypendium wypłacane jest na podstawie odrębnej umowy zawieranej pomiędzy WSISiZ a uczestnikiem Projektu, który został wybrany decyzją Komisji (zapoznaj się z umową o wypłatę stypendium).

 

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2